Skip to main content
Share
Favorite

281
RESULTS

audio 132
texts 83
movies 35
images 24
data 7
COLLECTION
TOPIC
magazine 67
OD 66
od 58
collective 41
theODcollective 29
underground 27
ODmagazine 16
free 16
fanzine 13
zine 13
d&d 12
dnd 12
dungeons & dragons 12
od&d 12
odnd 12
original dungeons and dragons 12
roleplaying game 12
rpg 12
compilations 8
zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com http://michalskig.com/szkolenia 8
da3 basmtak 5
da3 basmtak fi atwa7od 5
hacppa 5
meat 5
pickled 5
podcast 5
propoved 5
records 5
sermon 5
the 5
whale 5
O 4
comedy 4
2 3
3 3
D 3
Ocean Dude 3
OceanD 3
OceanDude 3
besquitoo 3
borce 3
disco 3
do 3
funny 3
igor 3
michał 3
michigan 3
oppression 3
sex 3
talk radio 3
vol 3
005 2
10.12.2012 2
14 godzinne szkolenia otwarte 2
2004 2
Anita Musiał tel. (022)208 28 33/26 2
Artur Ceroński 2
Dude 2
Knjige od Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dzevzijje. - by Mumin BiH 2
List referencyjny. W grudniu 2009 roku 2
Niniejszym oświadczam 2
ODude 2
Ocean 2
Od 2
Podcast 2
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2
Referencje 2
Referencje. Pan Grzegorz Michalski uczestniczył w charakterze wykładowcy. Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin szkoleniowych podanych w tabeli: Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych 22-23.04.2013 Warszawa. W trakcie szkolenia dokonana została prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia 2
Strah_od_Allaha 2
W listopadzie 2012r. nasi pracownicy uczestniczyli w szkoleniu Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych prowadzonym przez trenera dr. Grzegorza Michalskiego. Szkolenie z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa obejmowało zajęcia trwające 2 dni szkoleniowe. W trakcie szkolenia Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną wiedzę pozwalającą na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia 2
Zaświadczam 2
actor 2
analiza dyskryminacyjna. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodny z oczekiwaniami firmy Indesit. Pozwoliło naszym pracownikom na uzupełnienie 2
b) definicja i znaczenie 2
b) definicja poziomu płynności finansowej. 3. Pomiar poziomu płynności finansowej: a) statyczne miary płynności 2
b) korekty miar płynności 2
b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów. 6. Zarządzanie należnościami: a) ocena należności przedsiębiorstw 2
b) kredyt kupiecki 2
b) metoda punktowa 2
b) metody ustalania okresu spływu należności 2
b) modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola 2
b) poziom NWC 2
b) relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową 2
bardzo dobrze przygotowane materiały dydaktyczne 2
bezpośredni i przyjazny kontakt. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
budowanie wartości przedsiębiorstw inwestycjami w aktywa bieżące i zarządzanie kapitałem obrotowym. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
byli nie tylko pracownicy Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach ale również pracownicy i przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki. Projekt doradczo-szkoleniowy pod tytułem "Oceny i analizy opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji w sektorze górniczym" w części merytorycznej był przygotowany i przeprowadzony przez eksperta i trenera dr. Grzegorza Michalskiego. Pan dr Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną wiedzę pozwalającą podejmować efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania opłacalnością i ryzykiem projektu inwestycyjnego. Treści merytoryczne projektu doradczo-szkoleniowego 2
był "uszyty na miarę" potrzeb instytucji zarządzającej środkami publicznymi i wykorzystywał najnowszą wiedzę naukową z zakresu finansów przedsiębiorstw 2
c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki). 9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa: a) poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych 2
c) cykl konwersji gotówki 2
c) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej 2
c) krótkoterminowe papiery dłużne. 10. Wartość płynności finansowej: a) wartość płynności finansowej 2
c) metoda standardu kredytowego 2
c) prognozowanie należności 2
c) relacja wartości płynności do jej poziomu 2
c) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej 2
celebrity interview 2
co stanowiło gwarancję rzetelnie przeprowadzonych zajęć. Prezentował wysoką i przydatną praktycznie wiedzę merytoryczną 2
couch potato nation 2
cpn 2
d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja. 8. Zarządzanie środkami pieniężnymi: a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie 2
d) jakie czynniki wpływają na wartość płynności 2
d) określanie strategii zarządzania NWC. 5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie: a) potrzeba utrzymywania zapasów 2
d) polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie 2
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej. 4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC): a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie 2
d) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa. 2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową: a) definicje płynności finansowej i relacje między nimi 2
delusions 2
dla grupy ponad 14 osób 2
dobrym kontaktem osobistym z uczestnikami 2
drugs 2
e) faktoring należności 2
e) warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami 2
ekologiczne i środowiskowe aspekty decyzji ekonomicznych i finansowych uwzględniane w trakcie sporządzania studium wykonalności inwestycji w górnictwie. Zarówno pracownicy Agencji jak i Ministerstwa Gospodarki uczestniczący w projekcie zadowoleni byli z użyteczności przekazanej im wiedzy praktycznej 2
euro 2
f) sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja. 7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego: a) metody analizy ryzyka kredytowego 2
fax (022) 211 20 90 norbert.saks@akademiamddp.pl 2
finansów publicznych i ich zastosowania w specyficznym sektorze górniczym. Była to okazja do istotnego transferu osiągnięć naukowych z dziedziny ekonomiki przedsiębiorstw i finansów do praktyki gospodarczej realizowanej przez pracowników Ministerstwa Gospodarki. Trener otrzymał wysoką notę od uczestników szkolenia potwierdzoną specjalnymi referencjami Klienta. [podpisano: Maciej Firlit] ... Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Na podkreślenie zasługuje rzetelny sposób poruszania zagadnień oraz partnerski styl prowadzenia szkolenia przez wykładowcę ... [podpisano: Henryk Paszcza] Aby zorganizować szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
flash 2
funniest 2
germany 2
ghosts 2
grand rapids 2
grand valley state university 2
hard to swallow 2
haunted 2
haunting of cellblock 11 2
hoffman 2
humor 2
indyka 2
jaybidwell.com 2
killian 2
kreatywność i zdolności interpersonalne prowadzącego. Pragniemy zauważyć 2
która daje gwarancję rzetelnej realizacji świadczonych przez Niego usług doradczo-eksperckich. Jesteśmy przeświadczeni 2
które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. • Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa. • Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi 2
które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Adresaci szkolenia: Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa 2
który zaprezentował wysoki poziom przygotowania merytorycznego w zakresie prowadzonego szkolenia. Także jego umiejętności metodyczne odegrały duże znaczenie w skutecznym przekazywaniu wiedzy. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy. Program 1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową: a) cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa 2
laugh 2
love 2
mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami 2
model Beranka 2
model Millera-Orra 2
model Stone’a) 2
modern family 2
na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Prowadzący w sposób przystępny dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem 2
nasi pracownicy uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu z zakresu "Oceny i analizy opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji w sektorze górniczym". Uczestnikami i beneficjentami tego szkolenia 2
następujące szkolenia: 1. Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych - w dniach 26/27 listopada 2012 2
nawiązać z uczestnikami dobry 2
news 2
noise 2
obejmowały m.in. zagadnienia: studium wykonalności inwestycji 2
obsolete 2
ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych 2
od 13 września 2005 roku do 27 października 2006 roku pan dr Grzegorz Michalski zrealizował cztery 2
ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce zilustrowane zostały użytecznymi studiami przypadków. Treści merytoryczne szkolenia obejmowały zagadnienia takie jak: Finansowy cel działania przedsiębiorstwa 2
ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Wszystkie zagadnienia omawiane były przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań 2
oraz pozostając do dyspozycji 2
oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych 2
osoby z kadry zarządzającej oraz specjaliści. Projekt "Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2" realizowany był w okresie od 09-2012 do 01-2014 r pod nadzorem Urzędu arszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
overdose 2
phillip 2
pod tytułem: Zarządzanie płynnością finansową. Uczestnicy ocenili poziom szkolenia jako wysoki 2
podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności i zmienności 2
poetry 2
pomiar wartości przedsiębiorstwa 2
posiadającą szeroką wiedzę 2
potrafił również zaciekawić tematem i zaangażować grupę 2
pracownikach JST oraz wszystkich 2
pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu SA - oddział w Katowicach oraz pracowników Ministerstwa Gospodarki 2
pragniemy polecić Pana Grzegorza Michalskiego jako profesjonalnego trenera. Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialności 2
prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności 2
projekt doradczo-szkoleniowy realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów 2
projekt realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy z dziedziny finansów 2
przepływy pieniężne 2
punk 2
pussy 2
pwm 2
ryzyko i niepewność i warunki realizacji projektów inwestycyjnych w górnictwie 2
również po zakończeniu szkolenia. [podpisano: Maciej Kaliski] ...
Firma AVENHANSEN Sp. z o. o. zaświadcza
2
shooting 2
sick 2
smoke 2
suicide 2
sygnały ostrzegawcze 2
szkolenie 16 godzinne dla 6 uczestników. Odbiorcami szkolenia byli pracownicy firmy FRoSTA Sp. z o.o.: menedżerowie 2
szkolenie 16 godzinne dla 7 uczestników 2. Zarządzanie finansami - w dniach 4/5 luty 2013 2
twitter 2
usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy niezbędnej w skutecznym zarzadzaniu firmą i sprawnym reagowaniu w obliczu ryzyka współpracy z kontrahentami. Pragniemy zauważyć 2
volume 2
w dniach 2009-12-15/16 2
w których uczestnicy mogli na bieżąco sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności. Aktywny wykład połączony z prezentacją studiów przypadków. Jako organizator w/w szkolenia 2
w tym zagadnienia z zakresu zarządzania płynnością finansową 2
w zakresie omawianych zagadnień 2
wyróżniając się zaangażowaniem 2
właścicielach przedsiębiorstw 2
zapraszam do kontaktu: tel. +48503452860 oraz: +48717181717. email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@onet.pl http://michalskig.com/szkolenia 2
zarzadzania i ekonomii do praktyki gospodarczej. Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego 2
zarządzania i ekonomii do urzędniczej praktyki aplikowanej w sektorze górniczym. Rekomendujemy Pana dr. Grzegorza Michalskiego jako osobę godną polecenia 2
ze poza praktycznymi walorami 2
ze szczególnym zwróceniem uwagi na bardzo duże doświadczenie 2
CREATOR
SHOW DETAILS